Fellesmåling

NVE har vedtatt endringer i forskrift 302 om fellesmåling. Fra 1. januar 2010 opphørteretten til å kreve fellsmåling av strøm.

Dette betyr at det ikke vil bli tilbudt fellesmåling for anlegg ment til boligformål.
Det betyr videre at eksisterende fellesmåling for slike anlegg må opphøre:

  • Hver enkelt boenhet eller fritidsbolig skal måles og avregnes hver for seg.
  • Næringsbygg kan fortsatt måles og avregnes per felles inntaksledning

Ved ønske om sammenkobling av anlegg forholder vi oss til det offentlige
eiendomsregisteret (matrikkelen). Melding om sammenkobling av anlegg, som i
matrikkelen er registrert som boenheter, vil derfor bli avvist.

Med boenhet menes boliger som er registrert i offentlig eiendomsregister (matrikkelen).
En boenhet kan bestå av ett eller flere rom som er bygd eller ombygd som helårs
privatbolig for en eller flere personer, og har egen adkomst til rommet/rommene uten at en må gå gjennom en annen bolig. Både leiligheter, hybler i hybelbygg og studenthybler
som er bygd som bofellesskap regnes som selvstendige boenheter.

Kunder som allerede er fellesmålte hvor det må installeres nye målere, eller eksisterende
målere må byttes ut, kan forbli fellesmålte inntil det innføres avanserte måle- og
styringssystemer (AMS) i det aktuelle nettområdet. Dette arbeidet vil etter planen starte
i 2016 og skal være sluttført innen 1.1.2019.
Vi ber imidlertid om at omgjøring til separat måling fortløpende blir vurdert ved
arbeid på anlegg der dette ikke er ivaretatt.
I tilfeller måling per boenhet vil medføre urimelige merkostnader, skal nettselskapene på
forespørsel tilby fellesmåling per felles inntaksledning.