Kraftsystemutredning

En kraftsystemutredning beskriver kraftsystemet i et geografisk område, med hovedvekt på det elektriske nettet på transmisjonsnetts- og regionalnetts-nivå. Ny utgave av utredningen utarbeides annet hvert år.

Utredningen skal redegjøre for dagens kraftnett og beskrive hvordan en ser for seg at kraftsystemet vil utvikle seg minst 20 år framover i tid. Den skal også presentere historiske data.

Arbeidet med kraftsystemutredning er forankret i energilovens og energilovforskriftens § 7-1 om energiplanlegging. Detaljerte føringer for kraftsystemutredningens innhold er gitt i forskrift om energiutredninger som trådte i kraft 01.01.2003. Kraftsystemutredning erstattet da det som før dette ble kalt regional kraftsystemplan.

Landet er inndelt i 17 regionale utredningsområder. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) utpeker utredningsansvarlig selskap for hvert område. For utredningsområde Helgeland er Linea AS utredningsansvarlig selskap. Statnett har ansvaret for tilsvarende utredning for transmisjonsnettet (for hele landet). Alle som har konsesjon for et anlegg plikter å bidra med nødvendige opplysninger til kraftsystemutredningen.

Målet for utredningsarbeidet er å bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av regional- og transmisjonsnettet. Kraftsystemutredningen er et viktig grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg (f.eks. for større kraftledninger).

Det utarbeides to versjoner av kraftsystemutredningen; forskriften omtaler disse som hhv. grunnlagsrapport (§ 13) og hovedrapport (§ 14). I grunnlagsrapporten blir dagens nett og de enkelte planlagte tiltak presentert grundig, og denne rapporten er unntatt for offentligheten, ettersom den inneholder såkalt kraftsensitiv informasjon. Hovedrapporten er et sammendrag av grunnlagsrapporten og er offentlig tilgjengelig. Lenger opp finner du link til hovedrapporten.