Kraftsystemutredning

En kraftsystemutredning beskriver kraftsystemet i et geografisk område, med hovedvekt på det elektriske nettet på sentralnetts- og regionalnetts-nivå. Ny utgave av utredningen utarbeides annet hvert år.

Utredningen skal presentere historiske data og redegjøre for dagens kraftnett. Den skal beskrive hvordan en ser for seg at kraftsystemet vil utvikle seg minst 20 år framover.

Arbeidet med kraftsystemutredning er forankret i energilovens og energilovforskriftens § 7-1 om energiplanlegging. Videre er kraftsystemutredning nærmere beskrevet i forskrift om energiutredninger. Kraftsystemutredning erstatter det som tidligere ble kalt regional kraftsystemplan.

Landet er inndelt i 17 regionale planområder. NVE utpeker utredningsansvarlig selskap for hvert planområde. I tillegg har Statnett ansvaret for utredning for sentralnettet. For planområde Helgeland er Helgeland Kraft AS utpekt som utredningsansvarlig selskap. I forskrift om energiutredninger går det videre fram at alle konsesjonærer plikter å bidra med nødvendige opplysninger til kraftsystemutredningen.

Målet for utredningsarbeidet er å bidra til en samfunnsrasjonell utbygging av regional- og sentralnettet hensyntatt aktuelle energibærere for stasjonært energibruk. Kraftsystemutredningen er også et viktig grunnlagsdokument i NVEs arbeid med vurdering av konsesjonssøknader for energianlegg. Spesielt gjelder det konsesjonssøknader for større kraftledninger.

Kraftsystemutredningen oppdateres annet hvert år. Det utarbeides to versjoner av den: En grunnlagsrapport der de enkelte tiltak presenteres utfyllende og en hovedrapport som er et sammendrag av grunnlagsrapporten. Grunnlagsrapporten skal unntas offentlighet.