Anleggsbidrag

Ny produksjon tilknyttes som hovedregel i distribusjonsnettet. Anleggsbidraget dekker kundespesifikke anlegg (f.eks. tilknytningspunkt og produksjonsradial), samt forsterkninger i radielle fellesnett. Anleggsbidraget skal dessuten dekke kostnader for nødvendige beregninger og utredninger.

Ved forsterkning er det kun kapasitetsøkningen som skal dekkes av anleggsbidraget. Det betyr at eventuelle reinvesteringskostnader skal trekkes fra. Derimot kan man ta med i anleggsbidraget merkostnader som skyldes at reinvesteringen framskyndes (se eget notat). For framskyndingskostnader legges forventet teknisk restlevetid for anlegget til grunn.

Kostnadsandel og -fordeling
Når det planlegges flere kraftverk i samme område blir det forsøkt å samordne planene slik at de totale nettiltakene blir mest mulig optimale utfra de berørte kraftverkenes samlede behov.

Dersom det etableres en slik felles nettløsning legges totalt kapasitetsbehovet til grunn.  For hver strekning/ hovedanleggsdel dekker de tilknyttede kraftverkene sin andel av kapasitetsøkningen etter installert effekt.

Evt. restkapasitet i anlegget dekkes av nettselskapet, med mindre det regnes som usannsynlig at det vil bli tilknyttet mer last eller produksjon i anlegget de neste 10 år. I så fall kan det tas anleggsbidrag for hele nettkapasiteten, forutsatt at anlegget er dimensjonert med minste standard tverrsnitt som er nødvendig for å dekke kundenes behov. Dersom anlegget er dimensjonert med overkapasitet utover minste standard tverrsnitt, skal anleggsbidraget uansett bare dekke den effektandelen som dekker kundenes behov.

Forhåndsestimat
Kunden har rett på et forhåndsestimat av anleggsbidraget, med beskrivelse av de aktuelle nettiltakene. Estimatet og nettbeskrivelsen må godkjennes av kunde ved signatur.

Etterberegning og evt. tilbakebetaling
Det vil bli foretatt en etterberegning når anlegget er ferdig, slik at sluttsummen som faktureres kunde tilsvarer reelle kostnader, korrigert for reinvesteringskostnader samt framskyndingskostnad, men likevel begrenset oppad til maksimalt 15 % over det estimatet som kunden har godkjent. Denne begrensningen gjelder ikke dersom kostnadsoverskridelsen skyldes forhold på kundens side.

Betaling
Hele eller deler av anleggsbidraget kan kreves innbetalt til Linea før anleggsarbeidet igangsettes. Det kan også kreves at kunden stiller bankgaranti eller annen betryggende sikkerhet for hele eller deler av anleggsbidraget.

Dersom Linea foretar utbygging i egen regi kan det kreves forskuddsbetaling for materiell- og prosjekteringskostnader. Dette gjøres før materiell settes i bestilling.

Uavhengig av om Linea foretar utbygging i egen regi eller ikke har Linea rett til å sende a konto faktura underveis (for utredninger, prosjektering eller nettutbygging).

Når det er betalt forskudd vil sluttfaktura justeres når anlegget er ferdigstilt. Totalsummen blir lik reelle kostnader med fratrekk for evt. forskudd og a konto faktura.

Dokumentasjon

Nettselskapet plikter å opplyse om prisgrunnlaget for forhåndskalkyler. Disse oppgis per hovedanleggsdel, fordelt på arbeids- og materialkostnader. De planlagte nettiltakene beskrives slik at kunden kan vurdere rimeligheten av de oppgitte kostnadene.

Når anlegget er ferdigstilt og sluttfaktura sendes legges det ved dokumentasjon av reelt medgåtte kostnader på tilsvarende format som forhåndskalkylen. Timelister og leverandørfakturaer oppgis på forespørsel.

Det vises for øvrig til FOR 1999-03-11 nr 302: "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer”, §17-5, for en nærmere beskrivelse av grunnlag og beregning av anleggsbidrag.