Nettberegninger

Før ny produksjon kan tilknyttes nettet må det utføres elektriske beregninger for å fastslå eksisterende nettkapasitet. Det må også sikres at spenningskvaliteten ikke kommer utenfor gjeldende krav.

Beregningene kan grovt deles i tre grupper:

  • Innledende nettanalyser (INA)
  • Dimensjonerende nettanalyser (DNA)
  • Andre nettberegninger

Innledende nettanalyser (INA)
Disse beregningene avdekker hvorvidt det er kapasitet i eksisterende nett for å tilknytte den aktuelle produksjonen. Dette vurderes etter standardiserte krav til spennings-variasjoner og -sprang, samt krav til belastning i nettet, basert på en bransjenorm fra REN. Disse beregningene gjøres vederlagsfritt.

Når et kraftverk får markedsadgang i eksisterende nett kan nettkapasiteten reserveres i inntil ett år.

Dimensjonerende nettanalyser (DNA)
Dersom det ikke er kapasitet i eksisterende nett gjøres det beregninger for å fastslå nødvendige nettiltak. Kriteriene som legges til grunn i beregningene er de samme som for de nettanalysene.

Dimensjonerende nettanalyser fastsetter dessuten tekniske krav til kraftverket og utstyr i tilknytningspunktet. I noen tilfeller er det nødvendig å foreta dynamiske analyser med hensyn på stabilitet i nettet. Se FIKS for beskrivelse av gjeldende krav.

Merk at dimensjonerende nettanalyser bekostes av utbygger. Dersom nettiltakene blir realisert, regnes kostnadene for analysene som en del av anleggsbidraget. Dersom tiltakene ikke realiseres dekkes i stedet utredningskostnadene i hht. kontrollforskriftens § 1-4 om betaling for nettjenester.

Dersom nettiltakene krever at Linea må søke anleggskonsesjon (bygging av transformatorstasjoner og regionalnett)og anlegget dekkes av kraftutbygger, dekkes kostnadene for konsesjonssøknad tilsvarende. Se nettkonsesjoner for nærmere beskrivelse av konsesjonsprosessen.

Andre nettberegninger
De innledende og dimensjonerende nettanalysene dekker de beregningene nettselskapet er forpliktet til å utføre i forbindelse med tilknytning av ny produksjon. Dersom kraftutbygger ønsker å få utført tilleggsberegninger og utredninger utover dette kan det gjøres avtale. Dersom slike beregninger må bestilles eksternt vil det bli opplyst om dette. Kostnadene viderefaktureres i så fall direkte til oppdragsgiver.

Linea har imidlertid også rett til å avvise beregningsoppdrag som går ut over pliktige oppgaver. Kraftutbygger står fritt til å bestille slike oppgaver hos konsulentselskap.