Nettkonsesjoner

Tilknytning av ny kraftproduksjon kan i enkelte tilfeller medføre behov for nettiltak utover våre anleggs- og områdekonsesjoner.

Områdekonsesjon
Dersom nettforsterkningen krever større endringer av vårt distribusjonsnett (11 og 22 kV), kan dette medføre krav om at våre planer forelegges berørte grunneiere, kommunen, fylkeskommunen og andre som har interesse for tiltaket.

Anleggskonsesjon
Ny kraftproduksjon kan enkelte ganger utløse behov for tiltak på regionalnettnivå (66 og 132 kV). Dersom tiltakene medfører behov for nye, eller endring av gjeldende konsesjoner, sendes søknad til NVE for behandling. Søknadsprosessen er en relativt omfattende og tidkrevende prosess som i grove trekk foregår som vist nedenfor.

 • Melding om oppstart av planlegging
  Meldingen skal orientere berørte parter om at Linea starter arbeidet med søknad om anleggskonsesjon og ber samtidig om innspill som kan ha betydning for planleggingen/søknaden.
 • Søknad
  Etter høringsfristens utløp vurderer Linea innkomne innspill og utarbeider søknad om anleggskonsesjon som sendes til NVE for behandling.
 • Høring av søknaden
  NVE sender søknaden på høring til berørte parter og annonserer i avis. NVE setter normalt høringsfrister til 8 uker.
 • Vedtak
  NVE vurderer evt. uttalelser etter høringsrunden. Dersom saken er tilstrekkelig opplyst gjør NVE vedtak i saken.
 • Evt. klagebehandling
  NVE vurderer evt. klager på vedtaket. Dersom NVE velger å opprettholde vedtaket, sendes saken til OED for endelig avgjørelse. 

Konsekvensutredning
Dersom tiltaket er av slik karakter at det kommer under forskrift om konsekvensutredninger, vil prosessen bli utvidet og omfatte krav til utredningsprogram og konsekvensutredning. For nærmere informasjon om søknadsprosesser for anleggs- og områdekonsesjoner,  se Norges Vassdrag og Energidirektorat.