Prosjekt Ranosen transformatorstasjon

Lineas eksisterende trafoanlegg som står inne i Langvatn kraftstasjon er utdatert og har en funksjon og driftssikkerhet som er langt fra tilfredsstillende. Det må derfor gjøres en kraftig oppgradering av anlegget.

Både Statkraft (som eier Langvatn kraftstasjon) og Linea ønsker en fysisk adskillelse av nett- og produksjonsanlegg. 

Linea har derfor kommet til at det er mest hensiktsmessig å etablere en ny transformatorstasjon på egen eiendom rett vest for Langvatn kraftstasjon. Dette ivaretar partenes ønske om å skille anleggene samt at Linea får et mye mer funksjonelt trafoanlegg som også ivaretar nye systemmessige behov

Her finner du mer informasjon om prosjektet:

 • Om Prosjektet

  Eksisterende Langvatn kraftstasjon består i dag av Statkrafts kraftproduksjonsanlegg og Lineas transformatoranlegg.

  Lineas trafoanlegg er, grunnet tilstand og utilstrekkelig funksjonalitet, modent for renovasjon. I tillegg har det lenge vært et ønske fra begge parter om å skille anleggene.

  Den nye transformatorstasjonen vil også gi permanent tilknytning av kraftproduksjon fra Leiråga samt legge til rette for økt uttak til nye boligområder.

  Lineas vurdering er at det kun er aktuelt å etablere de inntil fem 132 kV-forbindelser som jordkabelanlegg og ikke luftlinjer.

  Konsesjonspliktige anlegg:

  Etablering av ny transformatorstasjon og 132 kV-kabler, krever konsesjon etter energilovforskriften § 3-1. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir konsesjon til slike anlegg.

  Denne meldingen er første ledd i arbeidet med Lineas søknad om anleggskonsesjon som vil bli sendt til NVE for behandling.

  I henhold til plan- og bygningsloven § 1-3 er anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd, unntatt fra loven. Kommunen er høringspart i saken.

 • Fremdriftsplan

  Under presenteres en grov fremdriftsplan pr mars 2022. Vi vil fortløpende korrigere tidsplanen etterhvert som vi får mer kjennskap til hvor raskt konsesjonsbehandlingen kan håndteres av Norges vassdrag og energimyndighet (NVE).

 • Kart & bilder

  Illustrasjon av Ranosen transformatorstasjon:

   

  Kart over plassering og høyspentkabel trase:

   

 • Dokumenter
 • Her kan du gi dine tilbakemeldinger

  I slike prosjekt er det viktig med god dialog med grunneiere, kommune og andre interessenter.

  Har du tilbakemeldinger rundt vårt prosjekt Ranosen så setter vi pris på at disse kommer i vårt elektroniske skjema.

  Gi dine tilbakemeldinger her

Kontaktpersoner:

Hugo Lenningsvik
Saksbehandler for offentlige prosesser
482 40 306
Frode Dorp
Kommunikasjonsansvarlig
970 63 806