Prosjekt Farvannsskilt tilknyttet luftspenn på Helgeland

Her finner du informasjon om prosjektet:

 • Om Prosjektet

  Etter Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger fra 2012 (FOR-2012-12-19-1329), så er Linea forpliktet til å skilte sine luftspenn som går over farvann med varselskilt.

  Denne forskriften gir bestemmelser om tekniske krav, utforming og plassering av farevannskiltene. Linea har hatt drøftelser og dialog med Kystverket, som håndhever forskriften, om skiltingen av våre luftspenn. Bakgrunnen for gjennomgangen av skilting av farvann var en fatal ulykke i 2013 hvor en ansatt på et skip kom borti en strømførende ledning. Etter gjennomgang med Kystverket så er Linea forpliktet å skilte 135 luftspenn som går over farvann på Helgeland.

  Arbeidet med skiltingen av luftspenn berører nærmere 550 grunneiere på Helgeland.

  Brev er sendt ut til samtlige grunneiere som skiltingen berører. Hvor det er flere eiere til en eiendom (sameie), så er det sendt ut brev med vedlegg til hver enkelt sameier.

  I forbindelse skiltingen av luftspennene ønsker Linea å inngå avtale med alle berørte grunneiere. En avtale vil gi Linea rett til å etablere og ha stående skilt på din eiendom, slik at sjøfarende kan varsles om luftspennet.

  Ut over reguleringer om skiltingen av luftspennet, så inneholder avtalen også standardstandardbestemmelser, som for eksempel bestemmelser om adkomstrett og tinglysning. Vedlagt avtalen følger også et kart som viser aktuelle luftspenn og skilting på din eiendom. Det bemerkes at kartene er veiledende, og stedlige tilpasninger må kunne beregnes opp mot for eksempel topografi og sikt.

  Nærmere om skiltingen og grunneieravtalen

  Det er Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger fra 2012 som fastsetter tekniske krav, utforming, og bruk av skiltene. Ved skiltingen av luftspennene kan det benyttes fire ulike skiltstørrelser. Skiltene skal utføres med overflate av retroreflekterende skiltfolie.

  Følgende skiltstørrelser skal benyttes etter forskriftens bestemmelser:

  De konkrete valg av skilt er gjort ut fra vurderinger av farvannets beskaffenhet, bruk, mv., og slik at de er synlige på en avstand hvor sjøfarende kan tilpasse sin ferdsel etter forholdene i rett tid. Etter krav fra Kystverket er det besluttet hvilke typer skilt som skal benyttes på de ulike luftspenn.

  Skiltene vil bli plassert tett ved luftspennet, og i de fleste tilfeller vil de bli plassert i et område som allerede er klausulert ved Linea sine eksisterende rettigheter. Med dette mens at det allerede ligger begrensninger i adgangen til å bruke området under og tett ved luftledningen.

  Den kan stilles spørsmål om skiltingen er omfattet av Linea sine eksisterende rettigheter, men ut fra at skiltene utgjør en ny installasjon og kan være synlige fra noen eiendommer, så ønsker Linea å inngå særskilte grunneieravtaler knyttet til oppføring av varselskiltene. Rettighetene etter grunneieravtalene vil være varige rettigheter knyttet til eiendommen. Såkalte realservitutter. Grunneieravtalene vil bli tinglyst i grunnboka.

  Linea kan ikke tilby erstatning til grunneiere som følge av skiltingen. Årsaken til dette er at Linea ikke kan se at skiltene medfører noen økonomiske tap. Det vises til at det allerede ligger begrensninger i grunneiers adgang til å bruke området under og tett ved luftledningen. For eksempel er det byggeforbud under eller ved et luftspenn. Skiltingen medfører ikke noen grunnavståelse, og grunneier kan fritt disponere grunn ved skiltene til for eksempel til dyrking, beiting, transport og lignende, dog med de begrensninger som følger av forslag til grunneieravtale.

  Forslag til avtale vil i de kommende månedene gå ut til om lag 550 grunneiere, og Linea er opptatt av at like tilfeller skal behandles likt. Som følge av mengden med grunneieravtaler, så er det heller ikke mulighet å kjøre noen prosess med f.eks. befaringer og individuelle tilpasninger av avtaler. Linea har ikke mulighet til å forhandle bort forpliktelsene etter forskriften, og det bes om forståelse for det.

 • Fremdriftsplan

 • Varsel om ekspropriasjon, frist for uttalelse er 11. mai

  Linea AS har sendt søknad til Statsforvalteren i Nordland om ekspropriasjon for rett til å plassere og drifte varselskilt tilknyttet luftspenn som går over farvann på Helgeland. Søknaden omfatter flere eiendommer i Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Herøy, Nesna, Vefsn, Vega, Vevelstad og Rana kommune.

  For å sikre at ukjente grunneiere og rettigheter skal få anledning til å uttale seg, finnes søknad i sin helhet tilgjengelig her under fanen Dokumenter.

  Det opplyses at et varsel om ekspropriasjon medfører rådighetsforbud knyttet til disposisjoner som kan hindre, vanskeliggjøre eller fordyre det påtenkte ekspropriasjonsinngrepet, jf. oreigningsloven § 28.

  Linea AS er ansvarlig for å bære nødvendige kostnader i saken for grunneiere og rettighetshavere som rammes av ekspropriasjonssaken, jf. oreigninglsoven § 15.

  Frist for uttalelse er 11.05.2022, jf. oreigningsloven § 12 annet ledd.

  Uttalelse og spørsmål knyttet til ekspropriasjonsprosessen kan rettes til:

  Statsforvalteren i Nordland
  v/ Magnus Stien
  Tlf.: 75 53 16 49
  E-post: mstie@statsforvalteren.no

  eller via vårt elektroniske skjema som du finner her

 • Har du tilbakemeldinger rundt vårt prosjekt Farvannsskilt?