Mindre anlegg

Gjelder nytilknytning til strømnettet og endring av eksisterende anlegg i bolig, fritidsbolig eller mindre næringsvirksomhet.

Ta kontakt med en prekvalifisert installatør som hjelper deg med oppdraget ditt, og sender deretter informasjon inn til Linea for pristilbud. 

Her finner du prisestimater som kan gi deg en pekepinn på hva forskjellige oppdrag kan koste. 

LYKKE TIL

Informasjon og priseksempler

 • Kostnader/anleggsbidrag

  Anleggsbidrag

  Ved tilknytning av ny last eller produksjon må kunden betale et anleggsbidrag. Dette skal for det første dekke etablering av det kundespesifikke anlegget (tilknytningspunkt samt forbindelse til eksisterende nettanlegg). I tillegg vil det ofte være behov for forsterking eller ombygging i eksisterende fellesnett. Dette skal også dekkes av anleggsbidraget. I tillegg skal det dekke kostnader for nødvendige beregninger og utredninger i forbindelse med tilknytningen.

  Ved forsterkning er det kun kapasitetsøkningen som skal dekkes av anleggsbidraget, og ikke den delen av kostnadene som gjelder fornying av nettanlegget. Derimot inngår framskyndingskostnadene i anleggsbidraget, dvs. merkostnadene som skyldes at reinvesteringen framskyndes i forhold til opprinnelige planer.

  Kostnadsandel og -fordeling

  Når flere kunder tilknyttes det samme nettet forsøker vi å samordne planene slik at den totale nettløsningen blir mest mulig optimal med hensyn til kundenes samlede behov.

  I utgangspunktet dekker anleggsbidraget kun en effektmessig andel av de kostnadene som gjelder forsterkning, slik at en evt. restkapasitet dekkes av Linea. Hvis det imidlertid regnes som usannsynlig at det vil bli tilknyttet mer last eller produksjon i anlegget de neste 10 år, kan det tas anleggsbidrag for hele kapasitetsøkningen, forutsatt at anlegget er dimensjonert med minste standard tverrsnitt nødvendig for å dekke kundenes behov.

  Prisbilde og forhåndsberegning

  Når en kunde henvender seg til oss blir det først beregnet et grovt, uforpliktende «prisbilde», som gir en pekepinn på anleggsbidragets størrelse.  Dersom kunden går videre med planene, gjøres en mer detaljert forhåndsberegning, og det presenteres en beskrivelse av de aktuelle nettiltakene. Beløp og beskrivelse må godkjennes av kunde ved signatur før saken tas videre.

  Etterberegning og evt. tilbakebetaling

  Når anlegget står ferdig, vil det bli foretatt en etterberegning slik at sluttsummen som faktureres kunde tilsvarer det reelle anleggsbidraget, men likevel begrenset oppad til maksimalt 15 % over det estimatet som kunden har godkjent på forhånd. NB: Denne begrensningen gjelder ikke dersom kostnadsoverskridelsene skyldes forhold på kundens side.

  Betaling

  Hele eller deler av anleggsbidraget kan kreves innbetalt til Linea før anleggsarbeidet igangsettes. Det kan også kreves at kunden stiller bankgaranti eller annen betryggende sikkerhet for hele eller deler av anleggsbidraget.

  Dersom Linea foretar utbygging i egen regi kan det kreves forskuddsbetaling for materiell- og prosjekteringskostnader. Dette gjøres før materiell settes i bestilling.

  Uavhengig av om Linea foretar utbygging i egen regi eller ikke har Linea rett til å sende a konto faktura underveis (for utredninger, prosjektering eller nettutbygging).

  Når det er betalt forskudd vil sluttfaktura justeres når anlegget er ferdigstilt. Totalsummen blir lik reelle kostnader med fratrekk for evt. forskudd og a konto faktura.

  Dokumentasjon

  Linea plikter å opplyse om prisgrunnlaget for forhåndskalkyler. Disse oppgis per hovedanleggsdel, fordelt på arbeids- og materialkostnader. De planlagte nettiltakene beskrives slik at kunden kan vurdere rimeligheten av de oppgitte kostnadene.

  Når anlegget er ferdigstilt og sluttfaktura sendes legges det ved dokumentasjon av reelt medgåtte kostnader på tilsvarende format som forhåndskalkylen. Timelister og leverandørfakturaer oppgis på forespørsel.

  Det vises for øvrig til FOR 1999-03-11 nr 302: "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer”, kapittel 16, samt §17-5, for en nærmere beskrivelse av grunnlag og beregning av anleggsbidrag.

 • Nytilknytning av en ny bolig eller fritidsbolig

  Du kontakter en installatør (elektriker) som kan installere det elektriske i anlegget.

  Installatøren trenger kundeopplysninger (fakturaadresse, fødselsdato, epost og mobilnummer) slik at han kan bestille montasje av måler for deg. Han sender så en forhåndsmelding til Linea.

  Når forhåndsmeldingen er mottatt vil vi sende ut brev om anleggsbidrag. Anleggsbidrag må elektronisk aksepteres og betales.

  Installatøren er din kontaktperson og er den som har dialogen med Linea. Så snart installatøren har sendt inn fullstendig ferdigmelding blir måler montert.

  Prosessen mellom installatøren og Linea

  • Installatøren sender en forhåndsmelding til Linea som beskriver ønsket leveranse til installasjon.
  • Vi behandler meldingen og gir installatør tilbakemelding om gjeldende tekniske verdier.
  • Vi sender brev om anleggsbidrag til deg som kunde.
  • Ved aksept og forskuddsbetalt anleggsbidraget til oss vil prosessen med fremføring bli satt i gang hos oss.
  • Eventuell graving for kabel på kundens eiendom kan besørges av kunden selv.
  • Når boligen er helt ferdig vil installatøren sende inn en ferdigmelding til oss. Når ferdigmelding er mottatt vil måler bli montert. 

  Prissignaler (eksempler)

  Under kommer indikasjoner på kostnadsbilder. Dette er ikke eksakte kostnader men skal gi deg et prissignal. Avstand fra vårt linjenett, terreng osv. er noen av faktorene som påvirker kostandsbildet.

  Tilknyttes kabelnett fra eksisterende kabelskap i gate/adresse

  •Kabel, transport/logistikk, tilkobling kabel kabelskap/tilknytningsskap, Sikring/list av kabel og dokumentasjon: 12.000,-
  •Målerkostnader; måler, frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon: 1.620,-
  •Totalt kr: 12.966,-

  (Dette er veiledende pris på inntil 40m. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel og eventuell andel av eksisterende anlegg.

  Figur viser frittstående kabelskap som eies av Linea (A) og tilknytningsskap som eies av kunde (B).

  Tilknyttes luftnett (direkte) i stolpe fra din gate/adresse

  Dette gjøres vanligvis ikke i tettbygd strøk eller boligfelt.

  Løsningen benyttes når det er lite sannsynlig at flere kunder i nær fremtid vil tilkobles fra samme stolpe. For eksempel når det ikke er konkrete planer om fortetting (av hus) eller kabling av eksisterende luftstrekk inn til huset på grunn av ombygging eller lignende. Av og til er også luftstrekk beste tilknytningsløsning på grunn av grunnforhold (fjell). Tilknytningskostnadene kan da ikke deles på flere kunder.

  Stolpesikring; frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon:

  Tilkobling av kabel i mast, frakt/logistikk og dokumentasjon:

  Kabel, transport/logistikk, tilkobling kabel fra stolpe – tilknytningsskap og

  dokumentasjon: 15.719,-

  Målerkostander; måler, frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon: 1.620,-

  Totalt kr: 16.799,-

  (Dette er veiledende pris på inntil 40m. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel

  og eventuell andel av eksisterende anlegg.)

  Figur viser at kabel kommer direkte fra luftnett uten å gå via kabelskap.

  Tilknytningsskapet (B) eies av kunde og er her innfelt i vegg hos kunde)

  Tilkobling stikkledning fra kveil

  I dette tilfellet ligger kabel fra kabelskap og frem til tomtegrense. Her ligger en kveil som må graves frem, tres rør på og legges i bakken frem til tilknytningsskap(TK skap). Installatør leverer rør, trer rør på kabel og legger ned i grøft samt kobler til i TK skap.

  Kunde besørger kabelgrøft.

  Pris kr:6.249,- (Dette er veiledende pris på inntil 40m. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel/rør og eventuell andel av eksisterende anlegg)

  Metode for forsyning til tilknytningsskap via luft og ikke grøft

  Dette er en metode som unntaksvis kan brukes der det ikke er forhold for å grave ned kabel.

  Det monteres kortslutningsvern, en sikringsskillebryter, i siste stolpe strekke nytt luftspenn EX3x25 og kabel legges ned husvegg fra luftstrekk til TK skap på forsvarlig måte og tilkobles i TK skap.

  Det skal foretas en vurdering om siste mast før bygning må barduneres.

  Pris ca. kr: 18.045,- (Dette er veiledende pris på inntil 40m. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel og eventuell andel av eksisterende anlegg)

 • Ny tilkobling til linjenettet utenfor tettbygd strøk / regulert området

  Dersom du har planer om bygging i et område langt fra annen bebyggelse kan kostnader (anleggsbidraget) for fremføring av strøm bli betydelig.

  I slike tilfeller kan det være greit å ta kontakt med Linea først for å få et estimert anleggsbidrag. Vi anbefaler at dette gjøres før en går for langt med selve byggeprosessen.

  Dette sendes da inn via skjema og vil normalt bli behandlet i løpet av en måned.

  Skjema tilknytning utenfor tettbygd strøk

 • Ombygging fra luft til kabel

  Kontakt installatør dersom du ønsker å legge om inntaket ditt fra luftstrekk til jordkabel.

  De fleste installatørene i området har avtale med Linea og vil ordne det praktiske.

  Installatøren avtaler arbeidet med bruk av installasjonsmelding til Linea, utfører arbeidet og står ansvarlig for legging av kabel i henhold til avtalen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

  Kabelgrøft graves i samråd med installatør.

 • Bytte innstrekk fra 1- til 3 fase på bestående anlegg

  Ta kontakt med installatør som hjelper deg med oppdraget ditt, og sender deretter informasjon inn til Linea for pristilbud. 

  Prissignal

  Dersom det må byttes luftstrekk fra 1 fase til 3 fase så vil det komme en kostnad på dette som kunde må betale. Dette er kun på anlegg som er i bruk og ikke på nyanlegg!

  Pris ca. kr 8.537,- (Dette er veiledende pris på inntil 40m kabel. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel og eventuell andel av eksisterende anlegg)

 • Flytting av stolper, linjer, skap eller jordkabler (Skjema)

  Ønsker du flytting av et eksisterende anlegg kan du fylle ut skjemaet på denne siden.

  Linea er i all hovedsak netteier for alle de eksisterende strømkabler frem til kundens måler.

  Dersom du av en eller annen grunn ønsker flytting / endring /  fjerning av et eksisterende anlegg tilhørende Linea må vi kontaktes i godt tid på forhånd.

  Vi foretar ombygging, flytting og eller fjerning av anlegg for bestillers regning, dersom ikke annen avtale er inngått.

  Dette ihht §3 i  EBL’s standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning.

  Fyll ut skjemaet for å få et pristilbud på det du ønsker å ha flyttet. Vi oppfordrer å legge ved bilder av hva du ønsker å ha flyttet.

  Prissignal

  Det er meget vanskelig å sette pris på slike flyttinger da dette avhenger av mange faktorer. Som regel kommer kostnadene på ca.kr: 15-20.000,- og som ofte pluss mva.

  Det vil være avhengig av transport(ferge, båt, Helikopter etc.), grunnforhold og hvor mange kunder som blir berørt.

   Skjema flytting av stolper etc

 • Endre antall målere

  Dersom du ønsker å endre antallet målere i bygget ditt ved enten å installere flere målere, eller fjerne eksisterende målere, må du ta kontakt med installatør.

  Installatøren må involveres for å melde endringer til Linea før en elektriker kan foreta en omkopling inn i bygget.

 • Skal du rive bygg?

  Kontakt installatør hvis du skal rive bygg og bygge nytt.

  Skal bygget rives uten å bygge nytt må vi kontaktes via skjemaet under.

  Eventuelle luftledninger eller jordkabler må frakoples og sikres slik at de ikke medfører skade på personer eller Lineas anlegg under og etter at rivningen er ferdig.

  Selv om bygget har stått strømløst lenge kan det fortsatt være målere i bygget  og spenning på tilførselsledninger. Måler må i slike tilfeller innleveres Linea og luftledninger eller jordkabler må frakoples.

  Fyll ut skjema i god tid før eventuell rivning skal skje.