Mindre anlegg (under 50 kW)

Gjelder ny tilknytning til strømnettet eller endring av eksisterende anlegg i bolig, fritidsbolig eller mindre næringsvirksomhet.

Nybygg med stilas.

Ta kontakt med en godkjent installatør!

Her får du hjelp med oppdraget ditt, og de sender deretter informasjon inn til Linea for pristilbud. Her finner du prisestimater som kan gi deg en pekepinn om hva forskjellige oppdrag kan koste.

LYKKE TIL

Kostnader/anleggsbidrag

Anleggsbidrag

Ved ny tilknytning må du som kunde betale et anleggsbidrag. Dette skal først og fremst dekke etablering av det aktuelle anlegget (tilknytningspunkt samt forbindelse til eksisterende nettanlegg). I tillegg vil det ofte være behov for å forsterke eller bygge om i eksisterende fellesnett. Dette skal også dekkes av anleggsbidraget. Det skal også dekke kostnader for nødvendige beregninger og utredninger i forbindelse med tilknytningen.

Ved forsterkning er det kun kapasitetsøkningen som skal dekkes av anleggsbidraget. Kostnadene for å fornye nettanlegget inngår ikke i bidraget. Derimot inngår såkalte framskyndingskostnader. Dette er merkostnader som skyldes at arbeidet framskyndes i forhold til opprinnelige planer.

Kostnadsandel og fordeling

Når flere kunder knyttes til det samme nettet forsøker vi å samordne planene slik at løsningen dekker kundenes samlede behov best mulig.

I utgangspunktet dekker anleggsbidraget kun en effektmessig andel av de kostnadene som gjelder forsterkning, slik at en evt. restkapasitet dekkes av Linea. Et unntak er hvis det regnes som usannsynlig at det vil bli tilknyttet mer effekt eller produksjon i anlegget de neste 10 år. Da kan det tas anleggsbidrag for hele kapasitetsøkningen, forutsatt at anlegget er dimensjonert med minste standard tverrsnitt nødvendig for å dekke kundenes behov.

Prisbilde og forhåndsberegning

Når du som kunde henvender seg til oss blir det først beregnet et grovt, uforpliktende «prisbilde». Dette gir en pekepinn om anleggsbidragets størrelse. Dersom du går videre med planene, gjøres en mer detaljert forhåndsberegning, og de aktuelle tiltakene blir lagt frem for deg. Beløp og beskrivelse må godkjennes av deg som kunde ved signatur før saken tas videre.

Etterberegning og evt. tilbakebetaling

Når anlegget står ferdig blir det gjort en etterberegning slik at sluttsummen som faktureres tilsvarer det reelle anleggsbidraget. Beløpet er likevel begrenset oppad til maksimalt 15 % over det estimatet som kunden har godkjent på forhånd. NB: Denne begrensningen gjelder ikke dersom overskridelsene skyldes forhold på kundens side.

Betaling

Hele eller deler av anleggsbidraget kan kreves innbetalt til Linea før anleggsarbeidet settes i gang. Det kan også kreves at kunden stiller bankgaranti eller annen sikkerhet for hele eller deler av anleggsbidraget.

Dersom Linea bygger ut i egen regi kan det kreves forskuddsbetaling for kostnader knyttet til materiell og prosjektering. Dette gjøres før materiell bestilles.

Uavhengig av om Linea bygger ut i egen regi har Linea rett til å sende a konto faktura underveis (for utredninger, prosjektering eller nettutbygging).

Når det er betalt forskudd vil sluttfaktura justeres når anlegget er ferdigstilt, slik at totalsummen tilsvarer reelle påløpte kostnader.

Dokumentasjon

Linea plikter å opplyse om grunnlaget for kalkylene som gis på forhånd. Disse oppgis per hovedanleggsdel, fordelt på arbeid og materiell. Tiltakene beskrives slik at kunden skal kunne vurdere om de oppgitte kostnadene synes rimelige.

Når anlegget er ferdigstilt og sluttfaktura sendes legges det ved dokumentasjon av reelt medgåtte kostnader. De er oppstilt slik at de kan sammenliknes med forhåndskalkylen. Timelister og leverandørfakturaer oppgis på forespørsel.

Det vises for øvrig til FOR 1999-03-11 nr 302: "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer”, kapittel 16, samt §17-5, for en nærmere beskrivelse av grunnlag og beregning av anleggsbidrag.

Ny tilknytning av en ny bolig eller fritidsbolig

Skal du knytte en ny bolig eller fritidsbolig til strømnettet? Da kontakter du først en godkjent installatør som kan installere det elektriske i anlegget.

Installatøren trenger kundeopplysninger (fakturaadresse, fødselsdato, epost og mobilnummer) slik at montering av måler kan bestilles. Installatøren sender så en forhåndsmelding til Linea.

Når forhåndsmeldingen er mottatt vil vi sende ut brev om anleggsbidrag. Anleggsbidrag må aksepteres og betales elektronisk.

Installatøren er din kontaktperson og er den som har dialogen med Linea. Så snart installatøren har sendt inn fullstendig ferdigmelding blir måler montert.

Slik går dialogen mellom installatøren, Linea og deg som kunde

  • Installatøren sender en forhåndsmelding til Linea der ønsket leveranse til installasjon er beskrevet.
  • Vi behandler meldingen og gir installatør tilbakemelding om gjeldende tekniske verdier.
  • Vi sender brev om anleggsbidrag til deg som kunde.
  • Når anleggsbidraget er akseptert og betalt vil prosessen med fremføring bli satt i gang hos oss.
  • Eventuell graving for kabel på kundens eiendom kan besørges av deg som kunde om du ønsker det.
  • Når boligen er helt ferdig vil installatøren sende inn en ferdigmelding til oss. Når ferdigmelding er mottatt vil måler bli montert.

Priseksempler

Nedenfor finner du eksempler på kostnader. Disse er ikke eksakte men ment for å gi deg en pekepinn. Avstand fra vårt linjenett og terreng i området er noen av faktorene som påvirker kostandene.

Tilknytning til kabelnett fra eksisterende kabelskap i gate/adresse

•Kabel, transport/logistikk, tilkobling kabel kabelskap/tilknytningsskap, Sikring/list av kabel og dokumentasjon: 12.000,-

• Målerkostnader; måler, frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon: 1.620,-

• Totalt kr: 12.966,-

(Dette er veiledende pris for lengde på inntil 40m. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel og eventuell andel av eksisterende anlegg.)

Figur viser frittstående kabelskap, som eies av Linea (A), og tilknytningsskap, som eies av kunde (B).

tegning av ny bolig med kabelnett

Tilknytning til luftnett (direkte) i stolpe fra din gate/adresse

Dette gjøres vanligvis ikke i tettbygd strøk eller boligfelt.

Løsningen benyttes når det er lite sannsynlig at flere kunder i nær fremtid vil kobles til fra samme stolpe. Det kan gjelde når det ikke er konkrete planer om fortetting (av hus) eller kabling av eksisterende luftstrekk inn til huset på grunn av ombygging eller lignende. Av og til er luftstrekk beste løsning også på grunn av grunnforhold (fjell). Tilknytningskostnadene kan da ikke deles på flere kunder.

Stolpesikring; frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon:

Tilkobling av kabel i mast, frakt/logistikk og dokumentasjon:

Kabel, transport/logistikk, tilkobling kabel fra stolpe – tilknytningsskap og

dokumentasjon: 15.719,-

Målerkostander; måler, frakt/logistikk, montasje og dokumentasjon: 1.620,-

Totalt kr: 16.799,-

(Dette er veiledende pris for lengde på inntil 40m. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel og eventuell andel av eksisterende anlegg.)

Figur viser at kabel kommer direkte fra luftnett uten å gå via kabelskap.

Tilknytningsskapet (B) eies av kunde og er her innfelt i vegg hos kunde)

Tegning av ny bolig som tilknyttes luftnett

Tilkobling stikkledning fra kveil

I dette tilfellet ligger kabel fra kabelskap og frem til tomtegrense. Her ligger en kveil som må graves frem, tres rør på og legges i bakken frem til tilknytningsskap. Installatør leverer rør, trer rør på kabel og legger ned i grøft samt kobler til i tilknytningsskap.

Kunde besørger kabelgrøft.

Pris kr 6.249,- (Dette er veiledende pris for lengde på inntil 40m. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel/rør og eventuell andel av eksisterende anlegg.)

tegning av tilkobling stikkledning fra kveil

Metode for forsyning til tilknytningsskap via luft og ikke grøft

Dette er en metode som unntaksvis kan brukes der det ikke er forhold for å grave ned kabel.

Det monteres kortslutningsvern og en sikringsskillebryter. Fra siste stolpe strekkes nytt luftspenn EX3x25. Kabel legges ned husvegg fra luftstrekk til tilknytningsskap på forsvarlig måte og kobles til.

Det må vurderes om siste mast før bygning må barduneres.

Pris ca. kr: 18.045,- (Dette er veiledende pris for lengde på inntil 40m. Beløpet kan påvirkes av økt lengde på kabel og eventuell andel av eksisterende anlegg.)

Forsyning til tilknytningsskap via luft og ikke grøft

Ny tilkobling til linjenettet utenfor tettbygd strøk/ regulert område

Dersom du har planer om bygging i et område langt fra annen bebyggelse kan kostnader (anleggsbidraget) for fremføring av strøm bli betydelig.

I slike tilfeller kan det være greit å ta kontakt med Linea først for å få et overslag over anleggsbidrag. Vi anbefaler at dette gjøres før en går for langt med selve byggeprosessen.

Forespørselen sendes da inn via skjema og vil normalt bli behandlet i løpet av en måned.