Nettilknytning på 50 kW eller mer

I samarbeid med myndighetene og andre nettselskap jobber vi med å lage og forbedre ordninger som legger til rette for en god og objektiv behandling av alle som ønsker nettilgang.

Vi opplever stort trykk av kunder som ønsker ny eller utvidet tilknytning til nettet på Helgeland. Derfor kan vi få perioder med knapphet og stopp på markedsadgang til strømnettet, og da må prosjektene som er modne settes inn i et objektivt køsystem med oppfølging. Dette for å utnytte strømnettet best mulig og hindre markedsbarrierer.

Ved bestilling kreves det en del informasjon som avgjør om prosjektet er modent. Hvis det er ledig kapasitet i nettet kan denne i så fall reserveres. Hvis ikke settes prosjektet i kø.

Vår vurdering av modenhet baseres på kriteriene under, der prosjektet vurderes som modent eller ikke. Planlagt fremdrift følges opp jevnlig for å vurdere om prosjektet fortsatt er modent.

Tiltak som øker kapasiteten i strømnettet:

 • Kortsiktige tiltak som kan gi ledig kapasitet i nettet
  • Kunder med reservert kapasitet frafaller, eller trenger mindre kapasitet

  • Tilknytning på vilkår eller tariffer for utkoblbart forbruk
 • Langsiktige tiltak som skaper ledig kapasitet i nettet

 Våre modenhetskriterier

 • Definert kunde, ikke en tilrettelegger
  • Bestilling må komme fra kunden som skal tilknyttes nettet.

  • Ved bruk av mellomledd, må det inngås avtale med kunden som skal tilknyttes. Køplass og reservasjon vil kun gjelde for denne kunden.

  • Dette betyr at tilretteleggere ikke får reservert effekt før de har en konkret kunde.

  • Hvis prosjektet overtas av en annen aktør, må modenhet vurderes på nytt. Dette kan innebære at saken havner bakerst i køen.
 • Avklart formål
  • Type næringsvirksomhet må være beskrevet.

  • Planene bør være visualisert i form av skisser og/eller kart.
 • Kapasitetsbehov og underlag for dette
  • Som minimum må oppgis maksimalt effektbehov. Hvis tilgjengelig, ønsker vi også forventet effektvariasjon over år, uke og døgn.

  • Det omsøkte effektbehovet skal være begrunnet, og helst dokumentert med relevant teknisk underlag.

  • Dersom gradvis økning i effektbehovet over flere år, må kunden fremlegge en trinnvis opptrappingsplan. Det stilles minstekrav om kvartalsoppløsning.

  • Dersom det er aktuelt å tilknytte hele eller deler av uttaket med vilkår om utkobling ved kapasitetsbegrensninger i nettet, oppgis dette.
 • Fremdriftsplan

  Det er viktig at fremdriftsplanen er så godt beskrevet som mulig med milepæler (kvartal / år):

  • Det må som minimum oppgis forventet tidspunkt for investeringsbeslutning, byggestart og spenningssetting.

  • Forventet tidspunkt for nødvendige offentlig- og privatrettslige tillatelser.

  • Milepæler for prosjektering og bygging.

 • Tillatelser
  • Bekreftelse av hvorvidt tiltaket er i tråd med kommunens arealplaner. Hvis ikke, beskrives prosessen for å innhente nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven.

  • Dersom det er behov for tillatelser etter annet lovverk (f.eks. oppdrettsloven, vegloven, jernbaneloven), vises det til status for eventuelle søknader.

  • Dokumentasjon på at det foreligger eierskap eller privat avtale om bruk av det aktuelle arealet. Dersom dette mangler, oppgis plan for å sikre tilstrekkelige privatrettslige rettigheter for gjennomføring av prosjektet.
 • Finansieringsplan
  • Realistisk plan for finansiering.

  • Følgende må oppgis: Kilder for finansiering, når finansieringen forventes å være på plass, og hvorvidt det er søkt om eller tildelt midler gjennom støtteordninger.

  • Kunden må selv legge frem en vurdering av egen finansieringsplan, samt hvilke risikofaktorer den innebærer.

Manglende fremdrift kan føre til at man mister køplassen eller reservasjonen.

 

Skjema for bestilling:

Henvendelsen gjelder (Kan velge flere)