Kompensasjon ved strømstans

Fra 2021 skjedde det en del endringer rundt denne tjenesten. Den største endringen er at du som kunde slipper å søke Linea om kompensasjon for strømbrudd som skjer ifra 2021 og som varer over 12 timer. Utbetalingen vil skje automatisk.

Med de nye automatiske strømmålerne får vi som nettselskap mer og bedre informasjon om blant annet strømbrudd. Denne informasjonen kan Linea bruke i arbeidet med å identifisere hvilke nettkunder som har opplevd avbrudd over 12 timer, og som dermed skal få kompensasjon. Informasjon fra AMS vil altså gjøre det enklere for oss å gjennomføre de automatiske utbetalingene. 

Det andre endringen fra årsskiftet er at kompensasjonen bare gjelder for private og som er registrert som husholdning- eller fritidseiendom. Dette betyr også at Linea kompenserer sluttbrukere per berørte målepunkt, for å sikre likebehandling uavhengig av hvem som er registrert som eier av målepunktet.  

Kompensasjons beløpssatser per målepunkt er:

  • For husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time til strømmen er tilbake.
  • For fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time til strømmen er tilbake.

Utbetalingen til berørte kunder vil skje via fratrekk på faktura, og innen 12 uker etter at strømbruddet har funnet sted.

Kunder uten AMS-måler eller uten kommunikasjonsenhet må varsle sitt nettselskap når de er uten strøm dersom det ikke er åpenbart at nettselskapet kjenner til feilen.

Et samlet årlig krav kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år. Forventet innbetalt nettleie er forventet årsforbruk i kWh multiplisert med gjeldende sats for energileddet i tillegg til fastleddet.

En kunde som selv er skyld i at et avbrudd varer over 12 timer har ikke krav på kompensasjon.

-Vi jobber hele tiden med mange tiltak for å begrense strømbrudd. Vi har blant annet faste planer for skogrydding, gransker strømbrudd med årsaksanalyse for å finne forbedringspunkter og faste befaringsplaner av våre anlegg, deriblant årlig helikopterbefaring av høyspentnettet vårt. Vi vet også at det er meldt mer ekstremvær i årene som kommer, og som kan påvirke vårt strømnett.