Hva kan vi hjelpe deg med?

Har du spørsmål om nettleie?

 • Går alle inntektene fra nettleien til nettselskapet jeg har avtale med?

  Nei. Deler av nettleien, som nettleveandøren er påkrevd å kreve inn, går til dekke den statlige forbruksavgiften og avgiften til energifondet.

  Om forbruksavgiften
  Fra 01.01.2019 koster forbruksavgiften 15,83 øre per kWh.

  Energifondet/ENØK
  Alle nettselskaper i Norge er pålagt å kreve inn 1 øre per kWh for husholdningskunder og en årlig avgift på kr 800,- for næringskunder. Pengene går til energifondet som forvaltes av ENOVA. Les mer om ENØK-råd på www.enova.no. 

 • Strømmen har vært avkoblet/stengt - må jeg betale for å få strømmen koblet til igjen?

  Ja. Prisen for påkoblingsgebyr vil koste deg minimum 2500,- kroner, eller 50% av årlig fastbeløp for nettleien gjeldende for ditt kundeforhold.

  Påkoblingsgebyr gjelder:

  • Strømmen ble frakoblet (stengt) grunnet manglende betaling, og kunde ber om å få strømmen koblet til igjen
  • Du har bedt om å få strømmen frakoblet og tilkoblet igjen innen en 12-måndersperiode

  MERK: Dersom Helgeland Kraft må rykke ut utenfor normal arbeidstid for å koble til strømmen, eller at det kreves ekstrainnsats utover ordinære arbeidsplaner, kan du bli avkrevd ekstragebyr avregnet i henhold til de reelle kostnadene.

 • Dersom jeg ikke møter opp til avtalt møte med Linea for å få koblet fra/til strømmen - koster det noe?

  Ja. Du må belage deg på å betale et oppmøtegebyr pålydende 1500,- kroner. 

 • Jeg har behov for å få koblet av strømmen - koster det noe?

  Ja. Du vil bli avkrevd et oppmøtegebyr pålydende 1500,- kroner dersom du ber om å få strømmen koblet fra.

 • Hva skjer dersom jeg ikke betaler nettleien?

  Dersom du ikke betaler nettleien vil strømmen bli frakoblet. Du vil bli avkrevd et oppmøtegebyr for frakoblingen pålydende 1500,- kroner.

 • Hvorfor må jeg betale nettleie?

  Fordi strømnettet du er tilkoblet må vedlikeholdes og bygges ut for å sikre trygg leveranse av energi til regionen og lokalsamfunnet du bor i. Helgeland Kraft fastsetter prisen på nettleien etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer slik satt av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

 • Hva er nettleie?

  Nettleie er det du må betale for at strømmen skal transporteres frem til deg. Nettleien betales til ditt lokale nett-selskap. 

 • Må jeg betale moms (merverdiavgift) på nettleien?

  Nei. I Nordland, Troms og Finnmark er private husholdninger fritatt for moms på nettleie.

  Ja, dersom du er bedriftskunde må du betale moms på nettleien.

Har du spørsmål om kompensasjon ved strømbrudd?

 • Hvem er det som bestemmer satsene for kompensasjon for strømavbrudd?

  Satsene for kompensasjon fastsettes av Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Når må jeg levere krav om kompensajon?

  Krav om kompensasjon må rettes til Helgeland Kraft Nett senest tre måneder etter at normal strømforsyning er gjenopprettet.

 • Regnes det som strømavbrudd dersom strømmen kommer og går?

  Ja. Opplever du flere påfølgende strømavbrudd, uten at strømforsyningen sammenhengende opprettholdes i minimum to timer, regnes dette som ett strømavbrudd.

   

 • Når vil nettselskapet begynne å betale ut kompensasjonen automatisk?

  Vi vil gi beskjed til alle kunder når automatisk utbetaling settes i gang.

  Vi har fortsatt kunder som ikke har fått installert automatiske strømmålere, og vi må få opp kommunikasjon og datasystem for å håndtere en slik automatikk.

Har du spørsmål om de automatiske strømmålerne?

 • Kan andre se hva jeg bruker strøm til?

  Måleren registrerer bare hvor mye strøm du bruker i timen, ikke hva du bruker strømmen til. All informasjon sendes kryptert til nettselskapet, og behandles etter strenge personvernregler. Informasjonen brukes kun til å gi deg riktig strømregning og trygg strømleveranse. Nettselskapet har ikke lov til å dele informasjonen med andre uten ditt samtykke.

 • Blir strømmen dyrere?

  De nye målerne påvirker ikke selve strømprisen, men det blir mulig å betale det strømmen koster akkurat den timen du bruker den. Målerne betales over nettleien med noen hundrelapper ekstra i året. På sikt vil målerne bidra til lavere nettleie, ved at nettselskapene får bedre oversikt over bruken av strømnettet og kan redusere kostbare investeringer. 

 • Hvor nøyaktige er de nye målerne?

  Alle nye strømmålere er godkjent av Justervesenet før de slipper ut på markedet. Etaten fører både tilsyn med nye målertyper og gjennomfører egne tester, skriver de på sine nettsider.

  Mekaniske strømmålere med dreieskive ble installert frem til rundt år 2000, da elektroniske målere tok over. De gamle målerne går noe saktere etter hvert som de blir slitt – i snitt én prosent per 16 år. Dermed kan de vise noe lavere forbruk enn de nye, men neppe slik at det synes på strømregningen.

  To mer sannsynlige forklaringer er følgende:

  Tidligere ble målerne avlest av kunden én gang i måneden, og kanskje sjeldnere. Da ble fordelingen per dag gjort etter en standard forbruksprofil. Nå får vi det eksakte strømforbruket time for time. Da kan variasjonen fra dag til dag bli mye større. Strømforbruket varierer nemlig etter utetemperatur, hvor mange som er hjemme, om du har dusjet, brukt vaskemaskin, ladet elbil og så videre.

  Dersom du ikke har avlest den gamle måleren på en stund, har nettselskapet stipulert forbruket ditt. Etter montering av ny strømmåler vil du da få en avregning mot det faktiske forbruket. Det kan gi en høyere strømregning enn du er vant med. Deretter vil regningen normalisere seg.

 • Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?

  For at vi skal kunne nå deg med viktig informasjon, og kunne avtale tidspunkt for bytte av strømmåler hos deg, er det svært viktig at vi har korrekt telefonnummer, mobilnummer og e-post.

  Gå inn på "Min side" for å kontrollere og oppdatere dette.

 • Hva betyr AMS?

  De nye strømmålerne kalles av og til AMS. AMS er en forkortelse for Avanserte Måle- og Styringssystemer. I vår kundekommunikasjon bruker vi utrykket automatiske strømmålere.

 • Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

  Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet.

  Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen og kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte elektriker og selv bekoste bytte til automatsikringer, men det er som sagt ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler. 

  Gjør gjerne slike endringer i sikringsskapet før vi kommer å bytter måler.

 • Hvem skal montere de nye målerne?

  Nettselskapet leier inn personell som skal montere de fleste målerne. I vårt nettområde er det Ringeriks-Kraft Service AS som skal utføre jobben. Montøren skal vise legitimasjon. Du vil motta informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer er det mulig å endre avtale.

 • Hvordan vil dere overføre målerdata?

  Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender verdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet.  I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

 • Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

  Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype har ingen betydning for målerbyttet.

  Sikringene er en del av det interne elektriske anlegget i boligen og er kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte en elektriker og selv bekoste bytte til automatsikringer, men det er ikke nødvendig å bytte sikringer for å få automatisk strømmåler.

 • Jeg er el-sensitiv. Må jeg bytte måler?

  El-sensitive som har legeerklæring kan søke om å bli fritatt fra ordningen. Alle søknader blir behandlet individuelt av ditt nettselskap. Husk å legge ved legeerklæring.

  Her kan du fylle ut en elektronisk søknad om fritak

 • Medfører den nye automatiske strømmåleren strålefare?

  Smarte strømmålere gir ikke farlig stråling, skriver Statens strålevern på sine nettsider.

  Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav.

 • Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?

  Faren for at uvedkommende «hacker» seg inn på systemet ved automatisk måleravlesning er ikke større enn risikoen for at noen tar seg ulovlig inn i nettbanken din. Sammen med myndighetene skal vi sørge for å sikre utstyret best mulig mot «cyberangrep» og misbruk av personvernet. Her vil Datatilsynets råd ha stor betydning. Vi følger utviklingen nøye og vil sørge for at datasikkerheten er best mulig ivaretatt i det nye systemet.

 • Må jeg betale for den nye måleren og for installasjon av denne?

  Du får ingen faktura knyttet til installasjon av den nye automatiske strømmåleren. Denne oppgraderingen er en del av det du betaler for gjennom nettleien, på samme måte som annen utbygging og vedlikehold av strømnettet.

 • Hva er fordelene med en automatisk strømmåler?
  • Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen og får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt
  • Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere. Måleren vil også avdekke jordfeil og varsle om farlige forhold hos nettkunden
  • Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer. Du står fritt til å velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.
 • Må jeg bytte måler?

  Myndighetene ved NVE har bestemt at alle skal få smarte måler. Dette er et ledd i moderniseringen og digitaliseringen av strømnettet. Du slipper å lese av måleren og får en mer presis faktura. Målerne kan etter hvert varsle om strømbrudd og jordfeil hos den enkelte kunde, slik at feilen kan rettes raskere, også om du er bortreist. Målerne åpner også for smartere og mer økonomisk energibruk i hjemmet.

 • Hvem får, og hvorfor ny automatiske strømmåler?

  Myndighetene har bestemt at alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus/hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får nye automatisk strømmåler. De fleste vil ha fått ny måler innen 1. januar 2019. 

  Strømnettet i Norge skal moderniseres, og nye automatiske strømmålere er et viktig element i utviklingen av infrastrukturen. Med automatiske strømmålere får Norge et sikrere og mer fleksibelt strømnett, og behovet for fremtidige utbygginger av nettet reduseres.

 • Hva er en automatisk strømmåler?

  En automatisk strømmåler er en digital måler som registrerer og sender strømforbruket ditt til nettselskapet automatisk, slik at du slipper å lese av måleren selv. Det er en boks som erstatter strømmåleren du har i dag. 

 • Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?

  Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Det gir en sikkerhet for at strømforbruket ditt blir riktig målt.

  Måleren gjør det mulig å lokalisere strømbrudd hos deg slik at vi får rettet feilen raskere. I tillegg blir det lettere å følge med på strømforbruket, slik at det blir enklere å spare strøm. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder.

  Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Kundeservice

Man-fre 0930 - 1500

751 00 400

E-post

E-post

Adresse

Postboks 702,
8654 Mosjøen