Prosjekt Pålgarden (Nesbruktomten)

Linea AS har mottatt bestilling på uttak av 300 MW til Nesbruket næringsområde i Mosjøen. Det skal etableres flere fabrikker og nærigsvirksomheter på området.

Linea har derfor søkt NVE om anleggskonsesjon for å bygge ny transformator-stasjon, samt en 132 kV-kabel forlagt i støpt kanal fra Mosjøen transformatorstasjon til nye Pålgarden transformatorstasjon på Nesbruket næringsområde.

Linea har engasjert ekstern konsulent til å gjøre geotekniske undersøkelser, og vil ettersende oppdatert ROS-analyse til NVE så snart denne er mottatt.

Om Prosjektet

Linea AS har mottatt bestilling på uttak av flere hundre MW til Nesbruket næringsområde i Mosjøen.

Uttaket gjelder i hovedsak strømforsyning til flere større næringsetableringer. For å kunne levere forespurte effekt til området, må det – så nær uttakene som mulig - etableres en transformatorstasjon med en ny 132 kV-forbindelse til Mosjøen transformatorstasjon.

Etablering av nettanlegg på dette spenningsnivået krever konsesjon etter energilovforskriften § 3-1. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir konsesjon til slike anlegg.

Fremdriftsplan

Linea tar sikte på å motta anleggskonsesjon for de planlagte tiltakene i løpet av 2023.

Kart

Ny transformatorstasjon på Strendene (Strendene transformatorstasjon), vil bli plassert på eksisterende næringsområde i kommuneplanens arealdel for Alstahaug kommune. Det vil bli fradelt tomt til transformatorstasjonen fra gnr. 39 bnr. 26.


Plassering av ny transformatorstasjon, Pålgården
Plassering av ny transformatorstasjon

På kartet under er det skravert et «utredningsområde» for 132 kV-tilknytningen av Strendene transformatorstasjon. Innenfor dette området vil de ulike alternativene vurderes. Søknaden vil inneholde konkret forslag til valg av løsning og trasé.

områdekart for Pålgården transformatorstasjon.
Områdekart