Prosjekt Strendene transformatorstasjon

Det skjer mye spennende i Alstahaug og derfor er det behov for å etablere en ny transformatorstasjon på Strendene og 132 kV-forbindelse (kabler eller luftlinjer) fra denne til Alsten transformatorstasjon.

En slik etablering krever konsesjon etter energilovforskriften § 3-1.

Det settes en frist til 18.06.2022 for å komme med innspill til våre planer. Eventuelle innspill vil bli vurdert og kommentert i søknad om anleggskonsesjon som sendes til NVE for behandling.

Om Prosjektet

Linea AS har mottatt bestilling på uttak av flere hundre MW til Nesbruket næringsområde i Mosjøen.

Uttaket gjelder i hovedsak strømforsyning til flere større næringsetableringer. For å kunne levere forespurte effekt til området, må det – så nær uttakene som mulig - etableres en transformatorstasjon med en ny 132 kV-forbindelse til Mosjøen transformatorstasjon.

Etablering av nettanlegg på dette spenningsnivået krever konsesjon etter energilovforskriften § 3-1. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir konsesjon til slike anlegg. Fra hele Helgeland opplever Linea mange henvendelser/bestillinger på økt kapasitet i nettet og Sandnessjøen er ikke noe unntak. Det er derfor stort behov for å legge til rette for økt uttak for å unngå at næringsutviklingen hindres av nettbegrensninger.

Det planlegges derfor å bygge en dobbel kraftforsyningslinje fra Alsten transformatorstasjon til en ny transformatorstasjon på Strendene.

Som en del av kunnskapsgrunnlaget og medvirkning til planleggingen, ber vi med dette om innspill/informasjon som kan ha betydning for det videre planarbeidet.

Bakgrunn for meldingen

Etablering av ny transformatorstasjon på Strendene og 132 kV-forbindelse (kabler eller luftlinjer) fra denne til Alsten transformatorstasjon, krever konsesjon etter energilovforskriften § 3-1. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir konsesjon til slike anlegg.

Denne meldingen er første ledd i arbeidet med Lineas søknad om anleggskonsesjon som vil bli sendt til NVE for behandling.

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-3 er anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd, unntatt fra loven, men kommunen er høringspart i slike saker.

Linea ber med dette høringspartene om innspill/informasjon om forhold som kan ha betydning for den videre planleggingen. Slike innspill kan f.eks. dreie seg om miljø-, samfunns-, areal-, eiendoms- og rettighetsmessige forhold.

Alternative løsninger

Linea vil utrede tre ulike alternativer for tilknytning av Strendene transformatorstasjon til eksisterende 132 kV-linje som går fra Leirosen transformatorstasjon til Alsten transformatorstasjon. Under vises de tre alternativene i uprioritert rekkefølge.

  • Etablere en dobbel 132 kV-luftlinje fra eksisterende linje, hvor tilknytningspunktet blir et sted mellom Ramnfloget og Alsten transformatorstasjon. Eksisterende 132 kV-linje blir da kuttet og påkoblet to 132 kV-linjer som går parallelt til Strendene. Søknaden vil beskrive nærmere hvor dette punktet blir.
  • Etablere et dobbelt 132 kV-kabelanlegg fra eksisterende linje i området Ramnfloget til Strendene. Som i punktet over blir eksisterende linje kuttet og påkoblet kablene.
  • Etablere et dobbelt 132 kV-sjøkabelanlegg over Botnfjorden som blir påkoblet eksisterende 132 kV-linje på ett sted mellom Tortenvikja og Osen. Som i første punkt over blir eksisterende linje kuttet og påkoblet kablene.

Forskrift om konsekvensutredning

Planlagte tiltak kommer inn under tiltak nevnt i forskriftens § 7 a, jf. vedlegg II 3, b2 – tiltak som skal konsekvensutredes, men som ikke behøver melding.

Forholdet til kommunens arealplaner

For bygging og drift av anlegg som er behandlet gjennom energilovens § 3-1 gjelder kun plan- og bygningslovens kapittel 2 og 14. Det vil dermed ikke være grunnlag for å kreve planprosess eller dispensasjon fra arealplaner for tiltaket. Tiltaket virkning vil imidlertid uansett vurderes opp mot kommunens arealplaner. I kommuneplanens arealdel er området regulert til nåværende næringsområde. Ny transformatorstasjon vil være i tråd med dette formålet.

Forholdet til naturmangfoldloven

I lovens § 7 står det blant annet: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen.

Det er NVE som i dette tilfelle er offentlig myndighet og som vil avgjøre om tiltaket eventuelt bryter med nevnte prinsipper.

Statnett

Økt uttak krever at saken legges fram for Statnett til uttalelse og vurdering av tilgjengelig kapasitet i transmisjonsnettet. Statnett for denne meldingen og selve søknaden om anleggskonsesjon.

Plassering av ny transformatorstasjon, Pålgården
Plassering av ny transformatorstasjon

Kart

Ny transformatorstasjon på Strendene (Strendene transformatorstasjon), vil bli plassert på eksisterende næringsområde i kommuneplanens arealdel for Alstahaug kommune. Det vil bli fradelt tomt til transformatorstasjonen fra gnr. 39 bnr. 26.