Nettilknytning av Mølnhusbekken kraftverk

Mølnhusbekken kraftverk skal etableres ved utløpet av elva til Røssvatn i Hattfjelldal kommune. 

Hattfjelldal Kraft AS planlegger bygging av Mølnhusbekken kraftverk og for å få kraftproduksjonen tilknyttet nettet, planlegger Linea å bygge en ca. 12 km lang jordkabel fra kraftverket til Lineas strømnett i Hattfjelldal sentrum.  

Vår video visualisering er den opprinnelige planlagte kabel-traseen, som vi nå har gjort justeringer på. 

Ny høring med frist 01.01.2024

Etter første høring fikk vi inn 5 høringsuttalelser. På bakgrunn av disse ser vi det som hensiktsmessig å gjøre justeringer av kabeltraseen.

På bakgrunn av uttalelsen fra Statsforvalteren i Nordland har Linea vurdert det som hensiktsmessig å legge foreslåtte trasé ut på ny høring. Den nye traseen vil medføre mindre berøring med myrområdene (Innerdalsmyra) i området og anses derfor som hensiktsmessig.

Ny foreslått traseevalg finner du under dokumenter, og trasevalg

Her finner du mer informasjon om prosjektet:

 • Om Prosjektet

  Det skal etableres en ca. 12 km lang 22 kV produksjonskabel for å få ut kraftproduksjonen fra Mølnhusbekken kraftverk. 

  På grunn av størrelsen på produksjonen og kompleksiteten i eksisterende nett, planlegges det etablert en egen produksjonskabel fra Mølnhusbekken kraftverk til et punkt i eksisterende Luftlinje ved Hattfjelldal sentrum 

  Kabelanlegget vil i hovedsak gå langs eksisterende linjetrasé og langs etablerte veier. Det vil bli lagt ned 125 mm plastrør hvor kablene trekkes i etterkant. Kablene vil ikke være synlig etter anleggsarbeidet er utført og terrenget istandsatt.  

  I alle slike prosjekter søker vi dialog med berørte grunneiere, rettighetshavere, kommunen og særlovsmyndigheter for å få bekreftet om valget av trasé er gjennomførbart. 

 • Fremdriftsplan
  • 12.09.2023     : Utsendelse av foreleggingen
  • 20.09.2023     : Folkemøte i Hattfjelldal kl 18 (Fjellfolkets hus)
  • 12.10.2023     : Offentlig ettersyn/høringsfrist
  • Vår 2024          : Oppstart av anleggsarbeid, byggeperiode
  • Sommer 2025: Ferdigstillelse
 • Detaljkart over trase

   

   

 • Dokumenter
 • Ny høring: Her kan du gi dine tilbakemeldinger, frist 01.01.2024

  I slike prosjekt er det viktig med god dialog med grunneiere, kommune og andre interessenter.

  Har du tilbakemeldinger rundt vårt prosjekt for å etablere et 22 kV-kabelanlegg for nettilknytning av Mølnhusbekken kraftverk,  så setter vi pris på at disse kommer i vårt elektroniske skjema.De nye foreleggingsdokumentene finner du under fanen "Dokumenter".

  Frist for tilbakemelding er satt til 12.10.2023

  Her gir du oss dine tilbakemeldinger

Kontaktpersoner:

Hugo Lenningsvik
Saksbehandler for offentlige prosesser
482 40 306
Frode Dorp
Kommunikasjonsansvarlig
970 63 806