Prosjekt Strendene

Her finner du informasjon om prosjektet:

 • Om Prosjektet

  Eksisterende Langvatn kraftstasjon består i dag av Statkrafts kraftproduksjonsanlegg og Lineas transformatoranlegg.

  Lineas trafoanlegg er, grunnet tilstand og utilstrekkelig funksjonalitet, modent for renovasjon. I tillegg har det lenge vært et ønske fra begge parter om å skille anleggene.

  Den nye transformatorstasjonen vil også gi permanent tilknytning av kraftproduksjon fra Leiråga samt legge til rette for økt uttak til nye boligområder.

  Lineas vurdering er at det kun er aktuelt å etablere de inntil fem 132 kV-forbindelser som jordkabelanlegg og ikke luftlinjer.

  Konsesjonspliktige anlegg:

  Etablering av ny transformatorstasjon og 132 kV-kabler, krever konsesjon etter energilovforskriften § 3-1. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som gir konsesjon til slike anlegg.

  I henhold til plan- og bygningsloven § 1-3 er anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i energiloven § 3-1 tredje ledd, unntatt fra loven. Kommunen er høringspart i saken.

 • Fremdriftsplan

  Oppstart av byggingen planlegges i 2025.

 • Kart & bilder

  Illustrasjon av Ranosen transformatorstasjon:

   

  Kart over plassering og høyspentkabel trase:

   

 • Dokumenter