Hva er mer- / mindreinntekter hos nettselskap

Det har vært en del media oppslag rundt mer- / mindre-inntekter hos nettselskap. Gjennom de tre siste årene har Linea betalt over 100 millioner kroner tilbake til kundene. – Dette har bidratt til å holde folks nettkostnad nede.

Ved årsskiftet var vi rundt null i mer- eller mindreinntekter utestående til våre kunder. Gjennom året følger vi utviklingen for alle faktorene som påvirker om vi får mer- eller mindreinntekter.

Det er viktig å forklare mekanismen rundt fastsettelsen av nettleien. Hvert nettselskap har monopol i sitt område og der Reguleringsmyndigheten for energi fastsetter hvor store inntekter hvert nettselskap kan ha hvert år. Denne myndigheten ligger hos Norges vassdrags og energidirektorat (NVE). Se faktaboks nederst.

Når Linea får vite tillatt inntektsramme for eksempel 2022, så blir denne rammen fordelt ut på våre nettleietariffer. Her er det mange faktorer som legges til grunn som fjorårets årsforbruk hos kunder, og prognoser på hvordan nettap, temperaturer, kraftpriser, renter og mange andre faktorer vil bli for 2022. Her blir også mer- eller mindreinntekt posten fra året før tatt med.

Mange av disse prognosene vil endre seg gjennom året og Linea vil derfor ved årsslutt ha en mer- eller mindre inntekt i forhold til den inntektsrammen som man fikk fra myndighetene.

Vi har jobbet målbevisst for å redusere gjelda til kundene. Vi kunne selvsagt tatt ned gjelda i én smell, men valgte å ta det over en periode på tre år. Ved inngangen til 2022 er den nede i null, og det er vår klare målsetning å styre på null videre.

Viktig å si at vi også har hatt år med mindreinntekter i forhold til inntektsrammen som vi da tar hensyn til for de kommende årene når nettleien utarbeides.

NVE har også hatt revisjoner av vår praksis som har fått gode skussmål, og der de har ønsket å bruke vår håndtering som eksempel for andre nettselskap.

 

Faktaboks:
Krav rundt håndtering av mer- / mindreinntekter:

Reguleringsmyndigheten for energi fastsetter ved enkeltvedtak årlig mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten.

Merinntekt er en positiv differanse mellom faktiske inntekter fratrukket tillatte inntekter. Mindreinntekt er en negativ differanse mellom faktiske inntekter fratrukket tillatte inntekter.

Nettvirksomheten skal håndtere merinntekt og mindreinntekt slik at saldo over tid går mot null. Merinntekt skal tilbakeføres kundene og mindreinntekt kan hentes inn fra kundene gjennom beregning av tariffene.